Dit is Aurelia Onderwijs

Aurelia Onderwijs is een stichting voortgekomen uit de bestuurlijke fusie van drie openbare scholen voor voortgezet onderwijs: De Nieuwe Veste, het Esdal College en RSG Ter Apel. De scholengemeenschappen zijn op 1 januari 2024 bestuurlijk gefuseerd en beschikken nu over een College van Bestuur en één Servicebureau.  Binnen de negen scholen die onder scholengroep Aurelia vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium).

OM TE GROEIEN EN TE ONTWIKKELEN BIEDEN WIJ LEERLINGEN EEN

GOUDEN KANS

ORGANISATIE


Code Goed Onderwijsbestuur

De stichting is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Het College van Bestuur onderschrijft en volgt de Code Goed Onderwijsbestuur als lidmaatschapseis van de VO-raad. De Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes:

 1. Verantwoordelijkheid
 2. Professionaliteit
 3. Integriteit
 4. Openheid

Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop het College van Bestuur belangen afweegt en koers bepaalt.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Aurelia Onderwijs en de daaronder vallende scholen en bepaalt het beleid in samenwerking met het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en (externe) belanghebbenden.

Het College van Bestuur bestaat uit drie leden:

 • de heer W. Veenvliet
 • de heer M. Franzen
 • de heer M. Kooistra

E-mail: bestuurssecretariaat@aurelia-onderwijs.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het College van Bestuur de stichting bestuurt. De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van Aurelia Onderwijs, de daaronder vallende scholen en de samenleving.


Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Aurelia Onderwijs bestaat uit 6 leden:

 • de heer R. Bijlsma (voorzitter)
 • de heer R. van Linschoten (vicevoorzitter)
 • mevrouw G. Geitz
 • mevrouw D. Katerberg
 • de heer M. Beukers
 • de heer G. Hidding


Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn terug te vinden in de statuten van de stichting en nader uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht.

Commissies

De Raad kent drie commissies. De commissies bespreken een specifiek domein van het toezicht en brengen advies uit aan de voltallige Raad van Toezicht.


De auditcommissie

Deze commissie spreekt met het College van Bestuur over de begroting, de financiële rapportages en de jaarrekening en spreekt met de externe accountant over de jaarrekening.


De commissie onderwijs & kwaliteit

Deze commissie spreekt met het College van Bestuur over de bestuurlijke kwaliteitszorg en Inspectieonderzoeken die op bestuurlijk of schoolniveau plaatsvinden.


De remuneratiecommissie

Deze commissie voert functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur.


Code Goed Toezicht

De Raad van Toezicht onderschrijft de Code Goed Toezicht van VTOI-NVTK.


Aftreden

De Code Goed Bestuur VO gaat uit van maximaal twee benoemingsperioden van vier jaar. Het rooster van aan-aftreden van de Raad van Toezicht vindt u hier.


Vergaderingen

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar aan de hand van een jaarplanning. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en vinden plaats in de scholen van de stichting.

Informatie over vergaderdata van de Raad van Toezicht zijn op te vragen bij de bestuurssecretaris, mw. R. Kartner (r.kartner@aurelia-onderwijs.nl)


Nevenfuncties

Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht is hier te raadplegen.


Meer weten?

In onze stichtingsstatuten is uitgebreid terug te vinden hoe de stichting juridisch en bestuurlijk is georganiseerd.